Taimeiken, Nihonbashi, Tokyo - home of Tampopo Omuraisu (rice omelette)